23948sdkhjf

Hässleholm tas i örat av domstol

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hässleholms kommun att kategoriskt och utan individuell prövning vägra upplåta kommunal mark till privata företag som vill lägga ned fiberkabel för internet i kommunen. Kommunens agerande bedöms snedvrida och hämma konkurrensen.

Det här är ett principiellt viktigt avgörande där domstolen återigen konstaterar att Hässleholms kommun inte får utestänga privata aktörer som vill konkurrera med kommunen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I samband med att Hässleholms kommun beslöt att själv bygga fibernät i kommunen beslöts även att markavtal inte skulle träffas med privata företag som också vill lägga fiberkabel.

Kommunen motiverade sin ståndpunkt bland annat med att det är angeläget att alla kommuninvånare får god tillgång till fiber på lika villkor och att kommunens egen fiberetablering annars skulle försvåras.

Domstolen ifrågasätter inte att det kan vara ett beaktansvärt allmänt intresse att en kommun säkerställer god tillgång till fiber för dess invånare, men anser att kommunen åtminstone skulle kunna ha tillämpat mindre ingripande åtgärder än att kategoriskt vägra att ingå markavtal med privata företag.

Domstolens bedömning är att Hässleholms kommun med sitt förfarande både snedvrider och hämmar konkurrensen på marknaden för etablering och försäljning av fiberanslutning till slutkund i kommunen.

För att privata företag ska kunna etablera och sälja fiberanslutningar i Hässleholms kommun behöver de tillgång till kommunal mark genom markavtal. När kommunen beslutade att inte ingå några nya markavtal med privata företag stängdes dessa företag helt ute från marknaden, säger rättens ordförande, rådmannen Daniel Severinsson.

Patent- och marknadsdomstolen gör bedömningen att kommunens agerande inte varit försvarbart och har därför förbjudit kommun att fortsätta tillämpa förfarandet och att den ska betala ett vite om 25 miljoner kronor om den bryter mot förbudet.

Domen ligger därigenom helt i linje med den dom som Patent- och marknadsdomstolen fattade redan i mars 2019. Läs mer här.

Den domen överklagades dock till Patent- och marknadsöverdomstolen som återförvisade målet till Patent- och marknadsdomstolen som nu prövat frågan på nytt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.141