23948sdkhjf

Fortsatta skånska VA-jobb för NCC

I åtta år har NCC har haft ramavtal med Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, avseende mindre VA-entreprenader. Nu har företaget fått förnyat förtroende i upp till åtta år.

– Samarbetet med NCC fungerar mycket bra. NCC har stor kompetens inom vatten- och avloppsfrågor och dess storlek ger trygghet och flexibilitet vid såväl planerade VA-arbeten som akuta driftstörningar, säger Åsa Peetz, NSVA:s avdelningschef för ledningsnät och projekt.

NCC åtar sig såväl små som stora VA-projekt, vilket bland annat omfattar schaktfritt ledningsbyggande, hållbar dagvattenhantering och VA-process. Organisatoriskt finns regionala avdelningar för mark och anläggning med erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur.

Det nya ramavtalet löper i ett år, med option på ytterligare sju år som förlängs ett år i taget. I åtagandet ingår avrop av enskilda VA-entreprenader inom NSVA:s verksamhetsområde i nordvästra Skåne. Huvudsakligen rör det sig om planerade arbeten som nybyggnad och reparation av VA-ledningar och pumpstationer, men omfattar även felavhjälpande arbete vid akuta driftstörningar.

Uppdraget sker i samverkan, där beställare och entreprenör tillsammans bidrar med sin respektive erfarenhet och kompetens för att planera de löpande uppdragen inom ramavtalet. Avtalet värderas till cirka 40 miljoner kronor per år.