23948sdkhjf

Kapad tillståndsprocess för byggande av elledningar

– Vi tar höjd för en fördubblad elanvändning. För att klara det ska vi trefaldiga investeringarna i elnäten och halvera tillståndstiden för utbyggnaden av elledningar, säger energiminister Anders Ygeman.

Den allmänna bilden är att dagens svenska elnät inte har tillräcklig kapacitet för att klara framtidens kraftigt ökande elbehov. I synnerhet finns flaskhalsarna i de stora ledningar som i dag har de längsta ledtiderna för byggande, det vill säga region- och transmissionsledningar.

Ett av nyckelmomenten är tillståndsprocessen som tenderar att bli väldigt utdragen. Regeringen har därför i dag beslutat om lagrådsremissen ”Moderna tillståndsprocesser för elnät”. Den innehåller en rad olika förslag som utlovas förenkla och förkorta tillståndsförfarandet som därmed ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.

– Det här är den största tidsbesparingen för elledningsbyggande som gjorts sedan Sverige fick elektricitet, hävdar energiminister Anders Ygeman.

Bland annat föreslås att det ska bli enklare för nätföretag att vidta åtgärder utan att behöva ansöka om en ny nätkoncession. Fler ledningar ska kunna byggas och användas med stöd av en nätkoncession för ett område. Det ska gå att lägga samman nätkoncessioner och dela upp en nätkoncession för en linje.

Det föreslås också att Energimarknadsinspektionen ska få besluta om tillträde till mark för undersökningsarbeten.

Lagrådsremissen innehåller också förslag som ska göra det lättare att inleda en ledningsförrättning och underlätta för nätföretag att få frågan om tillstånd till vattenverksamhet prövad på ett tidigt stadium.

Lagändringarna föreslås träda i kraft redan 1 augusti i år.