23948sdkhjf

Stort lyft allt närmare för lyftbro

Motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska äntligen få ett lyft. I dag är de en besvärande flaskhals på en av Sveriges mest trafikerade vägar. Nu har dock Ramboll fått i uppgift att ta fram de handlingar som behövs för att förbättra såväl framkomlighet som säkerhet.

De motorvägsbroar som leder E4 och E20 över Södertälje kanal är en besvärande flaskhals för trafiken söder om Stockholm. Passagen är en av Sveriges mest trafikerade vägar och belastas bland annat av en stor andel tunga fordon.

Grundproblemet är att broarna bara medger två körfält i vardera riktning, därför är en huvuduppgift att hitta en lösning som medger totalt sex körfält. För att nå hela vägen fram finns dock ytterligare minst en svårighet som måste övervinnas.

Broarna är så kallade lyftbroar som möjliggör trafik med större fartyg i kanalen. Broarna har sedan invigningen 1965 utsatts för såväl tidens tand som påkörningar, något som innebär att framför allt lyftspannens stålfackverk och maskineri behöver kontinuerliga underhållsinsatser, med återkommande trafikstörningar som följd.

Bedömningen är ändå att broarnas underbyggnad och maskineri ska kunna behållas. Tanken är att det ska räcka med att byta ut lyftdelen i stål. Men även där finns ett krux – konstruktionen får inte vara tyngre än den betydligt smalare, befintliga lösningen.

Vi tittar på innovativa lösningar för att kunna konstruera en större, men lättare bro. Det kan till exempel innebära nya typer av starkare och lättare material och nya metoder, säger Martin Ålenius, vice divisionschef på Ramboll, det företag som nu fått Trafikverkets uppdrag att hitta de lösningar som krävs för att bygga bort flaskhalsen – dessutom på ett sätt som minimerar störningarna för den befintliga trafiken. Tanken är att även de närboende ska tjäna på ombyggnaden i form av minskat buller.

I uppdraget ingår upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, byggplatsuppföljning och all tillståndshantering på sträckan mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog och inkluderar, förutom lösningar för broarna och breddning av vägen, även anpassning av av- och påfarter vid Moraberg. Allt med syfte att förbättra framkomligheten och öka säkerheten.

Med innovativa lösningar och fokus på samarbete och kommunikation ska vi genomföra det här projektet. Vi har i andra projekt använt oss av digitala samråd med invånarna, vilket vi planerar att göra även här. Det är viktigt att invånarna kommer till tals och det tror vi ökar med digitala och överskådliga verktyg. Vi planerar även att använda oss av anonym digital trafikdata så att vi kan planera stora arbeten med så liten störning som möjligt, säger Martin Ålenius.

Enligt nuvarande planer ska hela projektet vara slutfört inom åtta år, i tid för öppnandet av E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar. Under den tiden ska trafiken flyta på så smidigt som möjligt.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

2.628