23948sdkhjf

CM – en väg till ökad konkurrens

I Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport strax före jul fick Trafikverket skarp kritik för att entreprenaderna generellt är för stora. Stefan Dahlgren, ordförande för CM-bolagen, hävdar att en lösning finns i Construction Management som dels ökar konkurrensen och dels kan stimulera kreativa lösningar.

Construction Management växte fram i USA efter andra världskriget och blev något av ett begrepp i Sverige under 1980-talet då Åke Larson Byggare slog igenom med sin modell för byggledning. Åke Larson Byggare liknade inte de klassiska byggföretagen utan sålde i stället tjänster som byggledare och organisatör av byggprojekt, vilket i princip innebar att företaget fungerade som en representant för byggherren.

Själva projektet delades in i ett större eller mindre antal konkurrensutsatta entreprenader och sedan blev det beställarens uppgift att handla upp de olika entreprenaderna där varje entreprenör i princip var ansvarig enbart för sin del av helheten.

Modellen fick både ris och ros. Förespråkarna menade att uppdelningen i entreprenader gjorde det möjligt för fler företag att lämna anbud, något som både pressade priserna och gav ökat utrymme för kreativa lösningar och nytänkande.

Belackarna ansåg å sin sida att det var mer rationellt att samla ansvaret för byggandet hos exempelvis en total- eller generalentreprenör, vilket underlättade för beställaren vid såväl eventuella reklamationer som då det uppstod problem under byggtiden med någon av de entreprenörer som utförde arbetet.

Vissa frågetecken finns kvar även i dag även om det med åren utarbetats modeller som är avsedda att underlätta för både byggherren och entreprenörerna. En situation som kan uppstå är att projekteringen lagts ut på en konsult, byggledningen på ett CM-företag och utförandet på flera entreprenörer. Då är det inte helt lätt att avgöra vem som ska ta emot en eventuell reklamation. Beror problemet på brister i projekteringen, brister i utförandet, materialfel, brister i samordningen av entreprenaderna, eller på en mix av olika faktorer?

Även offentliga upphandlingar kan bli besvärliga. Om en enskild entreprenad i ett större projekt överprövas kan det påverka angränsande entreprenader med fördyringar och kanske förseningar som följd.

Helt klart är i varje fall att antalet aktörer inom Construction Management blivit betydligt fler med åren, även om flertalet är små, eller till och med väldigt små. Och det finns en anledning till de allt fler aktörerna.

Intresset från beställarna har ökat markant de senaste åren. Inte minst ökar efterfrågan på delade entreprenader från större aktörer, säger Stefan Dahlgren, som lett branschorganisationen CM-bolagen sedan 2012.

Organisationen har i dag tre medlemsföretag, Cowi-Projektbyrån, Forsen och Ebab.

Stefan Dahlgren har efter sin utbildning som civilingenjör vid KTH samlat ihop mer än 30 år erfarenhet från verksamhet i fastighetsbranschen – bland annat i Piren, sedermera Rodamco. Han startade ett eget konsultbolag 2006 och i erfarenhetsbanken finns även en hel del arbete som byggherreombud.

Som ordförande för CM-bolagen är en huvuduppgift att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för bygg- och inte minst anläggningsprojekt.

Just de oklarheter som ibland har uppstått i ansvarsfrågor är något som vi jobbat hårt för att lösa. Vi har till exempel samarbetat med Byggherrarna för att ta fram hjälpmedel som gör det lättare att skriva avtal kring ett CM-upplägg. Det måste vara tydligt för alla vad parterna kommit överens om. Vi jobbar även för att ta fram försäkringslösningar som ökar säkerheten för både byggherre och entreprenör, säger Stefan Dahlgren.

Rätt utförd innebär den ökade konkurrensutsättningen att CM-modellen ger märkbara kostnadsbesparingar för byggherren. Vi räknar med att det kan handla om ungefär tio procent jämfört med att anlita en totalentreprenör.

Stefan Dahlgren är dock noga med att påpeka att CM-modellen inte är en entreprenadform utan en genomförandeform där flera led plockats bort och därmed lägger en stabil plattform för ett närmare samarbete mellan de olika aktörerna i projektet.

Construction Management kan sägas ligga till grund för det som i dag kallas partnering, alltså en genomförandeform som innebär att beställare och utförare jobbar sida vid sida under hela byggprocessen. Parterna jobbar tillsammans med budgeten och kan sedan tillsammans styra de delar man vill prioritera. Tillsammans kan man gasa, bromsa, lägga till eller dra ifrån om förutsättningarna ändras, säger Stefan Dahlgren.

CM-företagen fungerar som byggherrens förlängda arm genom att stärka den del av organisationen som kan behöva stöttning. CM-företaget kan bidra med exempelvis projektutveckling, kalkylarbete och styrning.

Vi fungerar helt enkelt som byggherrens interna byggavdelning. Vi sitter vid samma sida av bordet och strävar efter ett resultat som blir så bra som det bara går. Det kanske viktigaste är ändå att byggherren behåller kontrollen genom att ha full insyn i projektet och därmed kan påverka och styra det som händer och sker genom hela projektet, säger Stefan Dahlgren.

Fördelarna är förmodligen mest framträdande i komplexa projekt, men de kan även komma till sin rätt i exempelvis schaktjobb där en mindre entreprenör kanske har en speciell kompetens eller maskin som gör att jobbet kan utföras snabbare och bättre.

På senare tid har branschorganisationen Maskinentreprenörerna fört fram kritik gentemot Sveriges största upphandlare av offentliga uppdrag – Trafikverket. Kritiken går ut på att entreprenaderna ofta(st) stänger ute flertalet maskinentreprenörer från budgivningen eftersom de är för stora.

Stefan Dahlgren menar även här att mindre entreprenader kan vara att föredra och att det definitivt inte bryter mot Lagen om offentlig upphandling, LOU – snarare tvärtom eftersom uppdelningen kan leda till fler anbudslämnare.

I och med det ökar också förutsättningarna för att använda nya metoder och innovationer som kan vara väldigt betydelsefulla oavsett om det handlar om den färdiga produkten eller om det ekonomiska utfallet, säger Stefan Dahlgren.

Fördelar enligt CM-bolagen

  • Rätt pris och kvalitet: Genom att handla upp olika delentreprenader i stället för en enda totalentreprenad konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.
  • Snabbare byggstart: När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.
  • Kostnadskontroll: Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.
  • Förstärkt organisation: CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.128