Fritt fram när flaskhalsen vidgas

| Av Ulrika Andersson | Entreprenad | Tipsa redaktionen

Efterlängtad breddning av Rotebroleden - nu är den igång

Den hårt belastade Rotebroleden byggs ut, ett efterlängtat projekt där byggarna för en gångs skull har gott om utrymme.
– Vi ska öka kapaciteten, minska barriäreffekterna och säkerställa ett gång- och cykelstråk längs hela sträckan.

Järfälla. Rotebroleden har varit lite av ett sorgebarn i Stockholmstrafiken, sträckan är en viktig förbindelse mellan E4 och E18 men den är hårt belastad, även av tung trafik, och en utbyggnad som kan minska trycket har efterlysts länge.

Nu är det äntligen dags, den sex kilometer långa sträckan mellan Stäket och Rotebro byggs ut till 2+2 väg ett projekt som också innebär att de befintliga trafikplatserna byggs om, nya ska uppföras och till det kommer ett antal broar, gång- och cykelvägar samt planskilda korsningar.

– Det finns flera mål med projektet, vi ska öka kapaciteten, minska barriäreffekterna och säkerställa ett gång- och cykelstråk längs hela sträckan, säger Jan-Erik Gunnestedt, projektledare på Trafikverket.

Kontraktet undertecknades i mars 2016 och uppdraget, som genomförs som en totalentreprenad, gick till Svevia.

Det förberedande arbetet var vid det laget redan påbörjat, när startskottet sedan gick på allvar började byggarna i Stäket och de har hunnit en bra bit in på leden under det dryga år som gått sedan dess.

– Vi har kommit ungefär till Mälarvägen med en del av våra arbeten, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Det är mycket som ska hinnas med innan det hela är klart hösten 2018. Vid trafikplats Stäket ska kapaciteten ökas, den befintliga trevägskorsningen byggs om till cirkulationsplats, det blir också nya ramper för både på- och avfart, de som ska åka vidare från Rotebroleden ut på E18 eller tvärtom ska därmed slippa passera den befintliga rondellen.

Vägen breddas med 3,5 meter och breddningen sker på den södra sidan från Stäket till Mälarvägen, och sedan på norra sidan fram till Rotebro.

– Genom att välja ”rätt” sida slipper vi en del ledningsomläggningar, kommenterar Jan-Erik Gunnestedt.

Ungefär i mitten av leden ansluter Mälarvägen från Upplands Väsby, även här måste en ny trafikplats uppföras, längre fram mot Rotebro ska en ny port byggas för att ge ridskolan vid Överby bättre tillgänglighet och flera viltpassager ska byggas för att ge djurlivet möjlighet att ta sig över vägen.

Läs också: Med näsa för maskiner

– Det blir en timglasformad passage, 20 meter bred i ”midjan”, i form av en bro vid Katrinedal kommenterar Jan-Erik Gunnestedt.

Även i Rotebro ska trafikplatsen byggas om för att klara ett ökat flöde, det arbetet är inte igång ännu men det jobbas för fullt i den delen av leden redan nu eftersom Vattenfall lägger om och förstärker sitt ledningsnät.

Breddningen av vägen innebär att cirka tre kilometer vattenledning måste läggas om. Norrvattens huvudledning ligger precis intill den befintliga leden och de stora rören (1 200 millimeter i diameter) lyfts på plats med hjälp av kran, tolv meter långa bitar svetsas samman och byggarna har sedan 24 timmar på sig att koppla om systemet för att inte äventyra vattenförsörjningen.

Vid den nya GC-bron och viltpassagen i Katrinedal krävs det en höjning av befintlig mark för att klara frihöjden över Rotebroleden.

– Det betyder att marken höjs med så mycket som 5-6 meter på sina ställen, säger Marcus Enocsson, byggledare på Trafikverket.

Själva vägbygget sker etappvis, byggarna tar sig fram 150 meter i taget.

– När allt är asfalterat och klart tar man med sig trafikanordningarna och går vidare, förklarar Jan-Erik Gunnestedt.

Bullervallar och nya busshållplatser står också på att-göra-listan, i samband med utbyggnaden gör Trafikverket också nya trafikplatser på uppdrag av Järfälla kommun, som planerar för nya verksamhetsområden på ömse sidor av leden.

En av trafikplatserna breder ut sig över en liten del av naturreservatet, för att kompensera för intrånget har nya våtmarker anlagts och en del träd och buskar har planterats.

– Vi har också byggt nya ridstigar för att öka tillgängligheten i naturreservatet, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Läs också: Lastbilskranar på banan igen

När Leveranstidningen Entreprenad hälsar på i slutet av juni är den första cirkulationsplatsen nästan klar, den som ska ersätta den forna trevägskorsningen vid McDonalds.

– Vi öppnade den delvis i måndags, säger Marcus Enocsson.

Längre in på leden fortgår arbetet, det schaktas och vältas, ledningar läggs om, mark förstärks och borrning inför sprängning pågår. Den mobila krossen som normalt sett tar sig an sprängt berg har dock pausats tillfälligt.

– Allt berg ska återanvändas i projektet, säger Marcus Enocsson.

Han räknar med att ungefär 45 000 fasta kubik måste sprängas ut och entreprenören har tillstånd att spränga tre gånger om dagen, vägen kan då stängas av i 15 minuter. Alla tillfällen utnyttjas dock inte.

– Det blir rätt intensivt ibland, men sen måste vi ta hand om allt material innan vi kan spränga igen, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Större delen av berget återfinns i ett stort parti nära Mälarvägen. Ett par stenkast bort, på andra sidan leden hittar vi ett av få exempel på riktigt dålig mark.

– Det är därför den befintliga Mälarvägen går så snett, kommenterar Jan-Erik Gunnestedt.

Mälarvägen ska flyttas och cirka 300 meter mark måste därför förses med stabiliserande kalkcementpelare.

En KC-maskin finns redan på plats, tills vidare är den dock upptagen med att förstärka mark närmare Stäket, för de nya vattenledningar som ska ner i backen.

– KC-pelarna sätts med mindre än en meter mellan dem, kommenterar Marcus Enocsson.

Det är full aktivitet längs leden när Leveranstidningen Entreprenad hälsar på. Sex grävmaskiner med maskinstyrning utför schaktarbeten – Trafikverket räknar med att cirka 45 000 kubikmeter massor måste grävas ur, även dessa volymer ska återanvändas i projektet, till exempel i fyllningar och bullervallar.

Fem lastbilar sköter masstransporterna, två hjullastare går som underhållsmaskiner och två hjullastare utrustade med teleskoparm hanterar material, två borriggar förbereder för sprängning, två vältar tar sig an de färdigschaktade ytorna och KC-maskinen förstärker mark. En skotare står också redo att ta bort avverkat material av om behov uppstår.

Arbetet sker i skiftgång och hittills har det mesta flutit på som det ska. Arbetet med vägplanen påbörjades år 2011 och ett grundligt förarbete ska säkerställa att överraskningarna inte blir för stora.

Jan-Erik Gunnestedt beskriver projektet som rätt okomplicerat och gläds åt att den befintliga vägen är bred, 13,5 meter med generösa vägrenar. Det är därför lätt för byggarna att ta den plats de behöver utan att trafiken blir lidande.

– Det är ett tacksamt jobb eftersom vi får jobba ostört vid sidan av vägen – det blir inte särskilt stora inskränkningar, inte förrän vi börjar med broarna i alla fall.

Fakta Rotebroleden

  • Väg 267, cirka sex hårt trafikerade kilometrar, mellan E18 och E4 ska breddas till två körfält i vardera riktning.
  • Även trafikplatserna ska byggas om: i Stäket ska den befintliga trevägskorsningen byggas om till cirkulationsplats vid av- och påfartsramperna från E18 som ansluter till Rotebroleden och i Rotebro ska cirkulationsplatserna och avfartsramperna vid E4 byggas om.
  • En ny trafikplats ska också byggas vid väg 850 Mälarvägen och en ny planskild trafiklösning vid Överby samt en ny trafikplats till Järfälla kommuns planerade verksamhetsområde nere vid Stäket
  • I projektet ingår också en ny gång- och cykelväg längs hela sträckan, en ny gångport samt bro för gående och cyklister under och över av- och påfartsramperna, nya busshållplatser, nya bullerskydd, nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna samt viltpassager för traktens älgar, rådjur och andra djur.

PS! Trafikverket har lagt ut en del intressant material på sin Youtubekanal, se till exempel här en VR-modellering av hur sträckan kommer att se ut när den är klar. 

———————————————————————————————

Entreprenadbranschens egen tidning!

Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och YoutubeHåll dig uppdaterad med Mentor Newsroom

Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Kaunis Iron gör klart för gruvstart

Genom att alla nödvändiga resurser nu samlats i ett bolag ska det vara möjligt att återstarta gruvverksamheten i Kaunisvaara i sommar.

Smurfit Kappa uppgraderar övervakningssystem

För att undvika stillestånd uppgraderar Pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå till nästa generations övervakningssystem IMx-8 från SKF.

Underhåll stoppar kärleksyttringar

Det är många kärlekspar som har satt upp hänglås på en bro i Västerås för att manifestera evig kärlek. Nu är det slut med det. Broräcket ska bytas ut.

Låg stresstolerans kan leda till rökning

Framgång för Kollektivtrafik SYD

21 februari genomfördes branschmötet Kollektivtrafik SYD i Luftkastellet utanför Malmö - Runt 60 deltagare är på plats, läs mer här!

NCC-veteran blir Sveviachef

Svevia har fått en ny regionchef för division anläggning Syd-Väst – Sven-Åke Bengtsson

Nyhetsbrev

Spårvägsbygge mot Kista

Alliansen: Skärp kraven för återvinning

Debatt: Vi måste bli bättre på att ta tillvara och återvinna. För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden.

Ledare: Regeringens planekonom

Miljöanpassad snöhantering

i sex säsonger har NCC:s egenutvecklade snöreningsanläggning Snowclean tagit hand om de snömassor som tas bort från Oslos gator och torg. Anläggningen omvandlar snön till vatten och filtrerar bort föroreningarna innan smältvattnet leds vidare till fjorden.

Ständig städning för Svevia

Sju nätter i veckan 36 veckor om året – Svevia har fullt upp med Stockholms tunnlar, små och stora anläggningar med en sak gemensamt – de är riktigt smutsiga.

Specialfordon spolar rent

En jättelik våtdammsugare och skräddarsydda teknikbilar med busshytt och robotarm är grunden när Svevia tvättar tunnlar i Stockholm.

Snabba och kalla duschar

Kallt vatten och lite rengöringsmedel är vapnet som står till buds när Stockholms smutsiga tunnlar rengörs. "Det går inte att använda varmvatten i tunnlarna".

Rena framtidsvisioner

Betong som bryter ned föroreningar och färg som andas? Utvecklingen går snabbt och nya metoder skulle kunna underlätta städningen och förbättra miljön i de stora tunnlarna.

Städning sämre för kvinnor än för män

Kvinnor som städar mycket, antingen professionellt eller i hemmet, riskerar att på lång sikt få minskad lungkapacitet. Det har norska forskare vid universitetet i Bergen visat i en ny studie.

Resurseffektivare användning av restprodukter

Vinnovaprojektet MinePap, med fokus på att titta närmare på hur man kan utveckla en hållbar affärsmodell kopplad till det cirkulära resursflödet, har nu tagit fart. 

Sodexo och Stora Sköndal i samarbete

Algextrakt kan bli läkemedel

Att förflytta människor med smärta

Plus

Branschorganisationer oense

Sveriges Bussföretag och EU vill att all busstrafik ska få tillgång till bytespunkter och terminaler – Men Svensk Kollektivtrafik vill inte släppa in kommersiella bussar dit, läs om det här!

Många döda i soptippsras

Klartecken för efterlängtad utbildning

-Jag tror att det här är en utbildning som branschen behöver, säger Anders Rickman, verksamhetschef för Yrkeshögskolan i Jönköping.

Rakt genom berget

Nu är det klart hur Trafikverket vill dra nya E4 genom Örnsköldsvik, trafiken ska bort från stadskärnan.

Plus

Leufstadius: "Vi ska vara remissinstans!"

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik är sedan ett år petade som remissinstans hos Näringsdepartementet – Något som upprör organisationen, läs här vad som händer nu!

Vaktkameror hos SL

Slutreplik: Våga lyfta blicken från diskhon

FM-utbildning får fortsätta

Hoppfulla ministrar efter möte

Ängelholm städar skolor med robot

Miab/NCA blir Miab

Kriminalvården storrekryterar

Personalen utan bonus

Ny provningsmetod metod med radiologi

Licensaffärer lyfter Bactiguard

Förvärvar inom medicinteknik

Sodexo fick "Gold Class" igen

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.249